Vides, sociālā un pārvaldības politika

 

Vides aizsardzība

 • Mēs atzīstam, ka klimata pārmaiņas rada vēl nepieredzētus izaicinājumus un cilvēka darbībai ir ārkārtēja ietekme uz vidi.
 • Mēs nepārtraukti uzlabojam savu darbību un resursu efektivitāti un īstenojam enerģijas taupīšanas pasākumus.
 • Mēs esam apņēmušies izstrādāt ilgtspējīgus risinājumus un ņemt vērā ekoloģiskās pēdas nospiedumus ik uz soļa.
 • Mēs piedāvājam nomas modeļus, lai lielākam skaitam uzņēmumu nodrošinātu piekļuvi jaunajām tehnoloģijām un palīdzētu tiem sasniegt savas ilgtspējas saistības.
 • Mēs pieņemam aprites ekonomikas stratēģijas izmantojamo resursu samazināšanai, atkārtotai to izmantošanai un pārstrādei, lai pagarinātu mūsu produktu un risinājumu dzīves ciklu.
 • Līdz 2030. gadam esam apņēmušies kļūt klimatneitrāli, ieviešot videi draudzīgu biroju praksi un elektrisko transportlīdzekļu izmantošanu.
 • Mēs palielinām darbinieku izpratni par mūsu ietekmi uz vidi.
 • Valstīs, kurās mēs darbojamies, mēs ievērojam ISO 14001 vides pārvaldības sistēmas, attiecīgo likumdošanu un noteikumus
 • Iepērkot preces un pakalpojumus no piegādātājiem, mēs ņemam vērā vides faktorus un novērtējam to ekoloģisko ietekmi uz vidi.

Sociālā atbildība

 • Mēs ievērojam visus starptautiskos un valsts ar darbu saistītos nodarbinātības, sociālās apdrošināšanas, arodveselības un darba drošības standartus, lai piedāvātu drošu, iekļaujošu un veselīgu darba vidi.
 • Mēs apņemamies nodrošināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas un aizliegt jebkāda veida diskrimināciju un uzmākšanos, tostarp, bet ne tikai, pēc rases, ādas krāsas, reliģijas, nacionālās izcelsmes vai vecuma.
 • Mēs nodrošinām augsta līmeņa darba apstākļus, veicinot mūsu cilvēku drošību, fizisko un garīgo veselību, atbalstot līdzsvaru starp darbu un privāto dzīvi un piedāvājot ieguvumus veselībai.
 • Mēs veicinām visu darbinieku profesionālo prasmju un kompetenču pilnveidošanu un attīstīšanu.
 • Mēs iekļaujamies sabiedrībā, atbalstot sportu, labdarību, izglītību, kolektīvos pasākumus un iniciatīvas.
 • Mēs esam objektīvi un godīgi pret mūsu piegādātājiem, klientiem un partneriem.
 • Mūsu prioritāte ir klientu drošība un intereses, iesaistoties atbildīgā mārketinga praksē, nodrošinot produktu kvalitāti un pārredzamību, kā arī aizsargājot mūsu klientu datus un privātumu.
 • Mēs katru gadu izvērtējam savu klientu un darbinieku apmierinātību.

Korporatīvā pārvaldība

 • Mūsu pamatvērtības visā, ko darām un ar visiem, ar kuriem strādājam ir - atvērtība, uzticamība, partnerība, radošums un ētika.
 • Mēs nodrošinām mūsu uzņēmuma ilgtspējīgu darbību, izmantojot konsekventu riska novērtēšanu un vadību.
 • Mēs atbalstām ilgtermiņa attiecības ar mūsu klientiem, piegādātājiem, partneriem un personālu.
 • Mēs uzturam horizontālu organizatorisko struktūru ar zemu hierarhiju, lai uzsvērtu personīgo atbildību un veicinātu katra darbinieka iniciatīvu.
 • Mēs stiprinām ikdienas līderību, ieviešot ESG principus ikdienas darba uzdevumos, vadībā un stratēģijas izstrādē.
 • Mēs veicinām pārredzamību un darbinieku iesaistīšanos, kopīgojot ar uzņēmumu saistīto informāciju.
 • Mūsu ētikas un rīcības kodeksā ir ievēroti kukuļošanas un korupcijas apkarošanas principi, veicināta pārredzamība, godīga konkurence un atbildīgs mārketings, kā arī aizsargātas autortiesības un citi intelektuālā īpašuma veidi.