PAKALPOJUMA LĪGUMS

 1. Šī pakalpojuma līguma (turpmāk saukta „Līgums”) noteikumi attiecināmi uz SIA „HANSAB”, reģistrācijas numurs: 40003146649, juridiskā adrese: Rēzeknes 5C, Rīga, LV-1073, (turpmāk saukta „Pakalpojuma sniedzējs”) pakalpojuma sniegšanu (tostarp tehniskās apkopes, remonta un/ vai uzstādīšanas darbu veikšanu), ievērojot priekšnoteikumu, ka līgumslēdzējas puses iepriekš nav noslēgušas nevienu citu līgumu saistībā ar attiecīgā pakalpojuma sniegšanu. Persona, kurai tiek sniegts šāds pakalpojums, turpmāk Līgumā tiek saukta „Pasūtītājs”;
 2. Pakalpojuma saturs norādāms Pakalpojuma sniedzēja izrakstītajā rēķinā par pakalpojuma sniegšanu vai kādā citā dokumentā, kuru Pakalpojuma sniedzējs izsniedz Pasūtītājam. Pakalpojuma sniedzējs pilnībā nosaka pakalpojuma apmēru, sniedzot pakalpojuma satura aprakstu;
 3. Ja vien līgumslēdzēju puses nav vienojušās citādi, pakalpojuma sniegšanas laiku un vietu, kā arī citu informāciju saistībā ar pakalpojuma sniegšanu nosaka Pakalpojuma sniedzējs;
 4. Cena par sniegto pakalpojumu norādāma Pakalpojuma sniedzēja izrakstītajā rēķinā vai kādā citā dokumentā, kuru Pakalpojuma sniedzējs izsniedz Pasūtītājam. Pasūtītājs maksā cenu par sniegto pakalpojumu kopā ar tai piemēroto pievienotās vērtības nodokli;
 5. Pasūtītājam ir pienākums maksāt cenu par sniegto pakalpojumu, veicot attiecīgo pārskaitījumu Pakalpojuma sniedzēja izrakstītajā rēķinā norādītajā bankas kontā ne vēlāk kā noteiktajā dienā vai rēķinā norādītajā samaksas termiņā;
 6. Ja Pasūtītājs nav samaksājis cenu par sniegto pakalpojumu noteiktajā laikā, Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs iekasēt no Pasūtītāja soda procentus 0,15% (nulle, komats, piecpadsmit procentu) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu;
 7. Ja pakalpojuma sniegšana cita starpā paredz to, ka Pakalpojuma sniedzējs piegādā Pasūtītājam aprīkojumu vai piederumus vai tos uzstāda, uz aprīkojuma vai piederumu piegādi attiecināmi Pakalpojuma sniedzēja pirkuma – pārdevuma līguma noteikumi;
 8. Pakalpojuma sniedzējs sniedz pakalpojumu Pasūtītājam pēc rēķina apmaksas vai pirms tam, līgumslēdzēju pusēm par to savstarpēji vienojoties;
 9. Pasūtītājs apņemas pilnībā sadarboties ar Pakalpojuma sniedzēju, lai pakalpojuma sniegšana noritētu efektīvi, un nodrošina Pakalpojuma sniedzējam nepieciešamo piekļuvi un konfigurācijas (tostarp sistēmām un aprīkojumam), , lai tādējādi nodrošinātu pakalpojuma sniegšanu. Lai būtu iespējams nodrošināt attālinātus risinājumus, Pasūtītājs nodrošina Pakalpojuma sniedzējam piekļuvi attiecīgajai datorsistēmai;
 10. Pakalpojuma sniedzējs, sniedzot pakalpojumu, ievēro attiecīgās vadlīnijas un norādījumus, kā arī pielieto tā vislabākās zināšanas un pieredzi;
 11. Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties pēc pakalpojuma sniegšanas pārbaudīt sniegtā pakalpojuma kvalitāti, aprīkojuma darba kārtību vai jebkurus citus ar pakalpojuma sniegšanu saistītus apstākļus, kā arī informēt Pakalpojuma sniedzēju par jebkuriem konstatētajiem defektiem un sūdzībām, rakstveidā iesniedzot tam minētā detalizētu aprakstu ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc pakalpojuma sniegšanas. Ja Pasūtītājs neizpilda šo pienākumu, tas zaudē tiesības atsaukties uz šādiem Pakalpojuma sniedzēja radītajiem defektiem vai citiem apstākļiem, kuri tika vai būtu varējuši tikt pamanīti pēc pakalpojuma sniegšanas;
 12. Pasūtītājam ir pienākums informēt Pakalpojuma sniedzēju par defektiem vai apstākļiem, kurus Pasūtītājs nespēja konstatēt pēc pakalpojuma sniegšanas, rakstveidā iesniedzot tam minētā detalizētu aprakstu ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc minētā konstatēšanas. Ja Pasūtītājs neizpilda šo pienākumu, tas zaudē tiesības atsaukties uz šādiem defektiem vai apstākļiem;
 13. Pakalpojuma sniedzēja atbildība pakalpojuma sniegšanas ietvaros aprobežojas ar pretlikumīgas rīcības rezultātā radīto kaitējumu un īpašumam nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem. Tādējādi Pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par (un tā atbildība nepārsniedz) zaudējumu apjomu, kas atbilst trīskāršam cenas apjomam, kuru Pasūtītājs maksā Pakalpojuma sniedzējam par pakalpojuma sniegšanu;
 14. Līgums paliek spēkā līdz līgumslēdzēju puses pilnībā ir izpildījušas savas saistības. Jebkuri Līguma grozījumi ir spēkā vienīgi tad, ja tos ir parakstījuši attiecīgo līgumslēdzēju pušu juridiskie vai pilnvarotie pārstāvji;
 15. Uz jebkuriem jautājumiem, kas nav atrunāti šajā Līgumā, attiecināmi Latvijas Republikā spēkā esošie tiesību akti. Ja līgumslēdzēju puses nespēj panākt vienošanos, jebkuras šādas domstarpības izšķiramas Latvijas Republikas tiesā.